CFP last date
15 May 2024
International Conference and Workshop on Communication, Computing and Virtualization

Number 2

Authors: Krunali Vikas Vartak, Vinayak Ashok Bharadi
Authors: Vijay K. Yadav, Mayank Srivastava, Prashant K. Mishra, Vivekmishra, and Saurabh K. Agrawal
Authors: Punjabi Jasbir Kaur, Vikas Kaul, Vinayak A Bharadi, S K Narayankhedkar