CFP last date
15 July 2024
Volume 1

Number 4

Authors: Indra Kanta Maitra , Sanjay Nag , Samir K. Bandyopadhyay
Authors: S. Anand , T. Thivya , S. Jeeva
Authors: Pranav J Vyas , Bhushan H Trivedi