CFP last date
16 October 2023
Volume 1

Number 5

Authors: Laila D , Sujith R , Nijas C M , Sarin V P , Mohanan P
Authors: S. M. Karad , Prasad S. Halgaonkar , V. M. Wadhai , Dipti D. Patil , M. U. Kharat
Authors: Shishu Pal Singh , B. K. Sharma , N. K. Sharma
Authors: Rajeshkumar V , Priyadarshini K , Glory Devakirubai D , Ananthi C , Snekha P
Authors: Smitha I.S , Juno Devassy , Akhil Gopalakrishnan , K. Rajeevkumar
Authors: Puneet Kumar Kaushal , Rajeev Sobti , Dr. G. Geetha