CFP last date
15 April 2024
Volume 4

Number 3

Authors: Rashmi Srivastava , Sangeeta Mangesh
Authors: Sharmila Sengupta , Arpita Bhattacharya , Pranita Desai , Aarti Gupta
Authors: Jaykumar Yoga Mule
Authors: Gunjan Aggarwal , Meenakshi Kamboj , Charanjit Singh , Preeti Sharma
Authors: Amanpreet Kaur Goraya , Ajitpal Singh Chela
Authors: Vrushali V. Kelkar , Shrinivas S. Joshi , Rajesh B. Lohani