CFP last date
15 May 2024
Volume 6

Number 4

Authors: Mahmoud Abdelaziz , Amr Badr , Ibrahim Farag
Authors: Latesh Kumar K. J , Shwetha C. S , Reshma M
Authors: Y. Kiran Kumar , Sashi B. Mehta , Manjunath Ramachandra
Authors: Amr Hesham , Ann Nosseir , Omar H. Karam