CFP last date
15 April 2024
International Conference and workshop on Advanced Computing 2013

Number 2

Authors: Jayavrinda Vrindavanam, Saravanan Chandran, Gautam K Mahanti, Vijayalakshmi K
Authors: Madhuri Gedam, Hetal Amrutia, Nabnita Mandal
Authors: A. W. Rohankar, Mrinal K. Naskar, Amitava Mukherjee