CFP last date
17 June 2024

International Conference and workshop on Advanced Computing 2013 (ICWAC)

Authors: Rashmi Phalnikar, Devesh Jinwala
Authors: M. Srivastava, S. K. Agrawal, V. Mishra
Authors: H. B. Kekre, Vinayak Ashok Bharadi
Authors: Sujata T Bhairnallykar, V. B. Gaikwad