CFP last date
15 May 2024
International Conference and workshop on Advanced Computing 2013

Number 4

Authors: Vikas Kaul, S K Narayankhedkar, Kushal Khaitan, Aditya Patil, Rohit Dube
Authors: Vinayak Ashok Bharadi, Vivek Ranjan, Nikesh Masiwal, Nikita Varma
Authors: Kirti Rajeshkumar Asharani Sharma, Rashmi Thakur