CFP last date
15 May 2024
International Conference and workshop on Advanced Computing 2014

Number 2

Authors: Neha Kapadia, Ashwini Kamat, Priyanka Chaturvedi, Jinal Jain
Authors: Rahul Raghavan, Sagar Wahal, Manas Saxena, Anil Vasoya
Authors: Aparna Halbe, Abhijit R. Joshi
Authors: Nenwani Kamlesh, Vanita Mane, Smita Bharne
Authors: Prerana Choudhari, Vikas Kaul, S K Narayankhedkar
Authors: Pratik Kanani, Kamal Shah, Vikas Kaul, Bhushan Nemade