CFP last date
15 May 2024

Volume 2

Authors: K. Zafar , Q. S. Haq , S. Zafar , J. Kansi , Z. Halim , A. Khan
Authors: Shine N. Das , Pramod K. Vijayaraghavan , Midhun Mathew
Authors: Sainath P. Aher , Shashikant I. Bairagi , Pragati P. Deshmukh , Ravindra D. Gaikwad
Authors: Gundeep Singh Saini , P.n. Hrisheekesha
Authors: Ali Mostafaeipour , Ahmad Sedaghat , Ali Hazrati , Mohammadali Vahdatzad
Authors: Surapati Pramanik , Pranab Biswas
Authors: N.t. Surajudeen Bakinde , N. Faruk , A. A. Ayeni , M. Y. Muhammad , M.i Gumel
Authors: C. Patvardhan , A. K. Verma , C. Vasantha Lakshmi
Authors: Lavleen Kambow , Daljeet Singh