CFP last date
15 July 2024
Volume 2

Number 5

Authors: Mukul Sharma , V.k Banga , Tanu Preet Singh
Authors: Ali Mostafaeipour , Ahmad Sedaghat , Ali Hazrati , Mohammadali Vahdatzad
Authors: Amirmahdi Mohammadighavam , Neda Rajabpour , Ali Naserasadi
Authors: Sreejith K R , Sarath K Shammy , Sahanas P N , Thalha N S
Authors: Apoorva Chitravanshi , Anju Singh , Shobha Solanki , Amit Kumar , Rashmi Sharma